کنفرانس های بین المللی:

4. A. Rahnama, A. Abdollahzadeh Barforoush, Cognibase: A New Representation Model to Support Ontology Development, In proceedings of the IADIS International Conference Information Systems 2011 (IS2011), Avila, Spain, March 2011
3. A. Rahnama, H. Rostami, J. Habibi, Semantic HyperCup, In proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-39, Hawaii, USA, January 2006
2. Habib Rostami, Jafar Habibi, Hassan Abolhassani, Mojtaba Amirkhani, Ali Rahnama, An Ontology Based Local Index in P2P Networks, proceedings of SKG2006 conference, China
1.  A. Rahnama, J. Habibi, H. Rostami, H. Abolhassani, A Semantic Addressable Network, In proceedings of the fourth IADIS International Conference WWW/Internet 2005, Lisbon, Portugal, October 2005

کنفرانس های       داخلی:

3. علی رهنما، مرجان بذرافشان،  احسان درودی،  احسان شرکت،  مژگان فرهودی،  قرآن نگار – اولین گراف مفاهيم (هستان نگار) قرآنی فارسی، در مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی (ICWR2017)، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، 1396 (مقاله برتر کنفرانس).

2. علی رهنما، احمد عبداله زاده بارفروش، تاكسونومي تغييرات پايگاه شناخت-از ديدگاه تكامل پايگاه شناخت، در مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2014)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ايران، 1392

1.  علی رهنما، ارایه چارچوب معنایی برای ادغام آنتولوژی ها بر روی شبکه های نظیر به نظیر، در مجموعه مقالات سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، 1387