معرفی

Ali
نام علی
نام خانوادگی ناصراسدی
مرتبه علمی استادیار
آخرین مدرک تحصیلی دکتری ریاضی کاربردی گرایش کامپیوتر
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی ایران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی 1397
پست الکترونیک eskandari  { at} yahoo.co.uk

 

eskandari { aT } zarand.ac.ir

تلفن تماس 03431422039
تارنما eskandari.zarand.ac.ir