• کسب Best project award از The Vespucci Institute 2011 در زمینه Process Ontology
  • کسب نمره 653 از 672 در آزمون TOEFL paper based